Gedragscode voor vrijwilligers van Avondje-Uit

De stichting Avondje-Uit heeft ten doel: het voorkomen van- of verminderen van gevoelens van eenzaamheid door het organiseren van deelname aan culturele activiteiten voor personen woonachtig in de gemeente Best die door beperkingen van lichamelijke, psychische, sociale of materiële aard in een isolement zijn geraakt of dreigen te raken.

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en gasten van Avondje-Uit tijdens de uitjes zijn niet eenduidig. De ene gast wil in de arm genomen worden, een andere vertelt zijn problemen aan de vrijwilliger en zoekt troost en weer een andere gast vindt het niet prettig om aangeraakt te worden.

Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle gasten en in alle situaties gelden.

Het bestuur van Avondje-Uit heeft daartoe een gedragscode opgesteld, die dient als houvast in het vrijwilligerswerk. Deze omgangsregels dragen bij aan een open, transparante en veilige omgeving voor de gasten én vrijwilligers.

Met het ondertekenen van de gedragscode verklaart de vrijwilliger kennis genomen te hebben van de gedragscode en daarnaar te handelen.

Avondje-Uit staat voor goede omgangsvormen: respect voor elkaar,

gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid. Avondje-Uit accepteert geen ongewenst gedrag van haar vrijwilligers.

Wij verwachten van onze vrijwilligers dat zij niet handelen in de strijd met enige wetgeving.

Dit komt terug in de volgende omgangsregels voor de vrijwilliger:

  1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de gast zich veilig en gerespecteerd voelt.
  2. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van verbaal en lichamelijk geweld.
  3. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de gast te bejegenen op een wijze die zijn waardigheid aantast.
  4. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de gast dan functioneel noodzakelijk is.
  5. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van ongewenste benadering en misbruik ten opzichte van de gast. De vrijwilliger mag de gast niet op zodanige wijze aanraken, dat dit als seksueel of erotisch ervaren zal worden.
  6. De vrijwilliger zal tijdens uitjes met respect omgaan met gasten.
  7. De vrijwilliger heeft de plicht de gast te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de gast is betrokken, wordt nageleefd.
  8. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen vertrouwenspersonen.
  9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.

10.De vrijwilliger zal de gasten en de organisatie niet financieel misbruiken.

11.Persoonsgegevens die worden opgeslagen om een doeltreffende organisatie te zijn, worden gewaarborgd zoals vermeld in het privacyreglement dat vermeld staat op de website van Avondje-Uit.

12.In die gevallen waar de gedragscode niet voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen hoort de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen.

13.Wanneer de gedragsregels niet worden nageleefd gaat het bestuur met de vrijwilliger in gesprek en worden zo nodig passende maatregelen genomen.

Deze gedragscode is op 16 jan 2021 vastgesteld door het bestuur van Avondje-Uit.

Het bestuur van Avondje-Uit heeft als vertrouwenspersonen aangesteld: Carla van Eldijk (voorzitter) carlavaneldijk67@gmail.com

Helly van Oudenhoven (ex-coördinator) hvanoudenhoven@onsbrabantnet.nl

Ondertekening

Best, ……………….

Vrijwilliger                                                             Namens bestuur